ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครภัณฑ์การศึกษาเทอม ๒/๒๕๖๔

ตามที่ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาเทอม ๒/๒๕๖๔ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น อุปกรณ์และวัสดุสินเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านภูมิไพโรจน์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๙๔๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง