พันธกิจ

  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้

  1. เกณฑ์เด็กวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการให้เข้ารับการศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทุกคน
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ปลอดจากสารเสพย์ติด
  4. ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
  5. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน
  7. จัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพ
  8. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  9. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  10. สร้างความสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้และนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน