วิสัยทัศน์

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีทักษะชีวิตและมีพลานามัยสมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่อาเซียน บุคลากรมีการพัฒนา พึ่งศาสตร์ภูมิปัญญา และก้าวทันเทคโนโลยี มีระบบการบริการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ