ห้องเรียนครูธรรมเกียรติ(ไม้บรรทัดฝึกอ่านสะะกดคำภาษาอังกฤษ)

ไม้บรรทัดฝึกอ่านสะะกดคำภาษาอัง […]

Read more

ห้องเรียนครูธรรมเกียรติ (การทักทายภาษาอังกฤษ)

การทักทายภาษาอังกฤษ ซึ่งเ […]

Read more

โครงการพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้ด […]

Read more

โครงการรอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี โดยโรงพยาบาลหนองพอก

โครงการรอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี […]

Read more

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรง […]

Read more