เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4ทรายทอง ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
6คำหัวคู ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
7โนนหาด ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
10โนนหาดพัฒนา ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด