E-service

บริการด้านวิชาการ

ตรวจสอบผลการเเรียนปีการศึกษา 2564


ตรวจสอบผลการเเรียนปีการศึกษา 2563


ตรวจสอบผลการเเรียนปีการศึกษา 2562


ตรวจสอบผลการเเรียนปีการศึกษา 2561


บริการด้านสารสนเทศ

ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้การผ่านทดสอบการวัดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (รับเกียรติบัตรออนไลน์)


ดาวน์โหลดเกียรติบัตผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563


ดาวน์โหลดเกียรติบัตรวิทยากรโครงการพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563