E-service

บริการด้านวิชาการ

ตรวจสอบผลการเรียนปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบผลการเรียนปีการศึกษา 2564


ตรวจสอบผลการเรียนปีการศึกษา 2563


ตรวจสอบผลการเรียนปีการศึกษา 2562


ตรวจสอบผลการเรียนปีการศึกษา 2561


บริการด้านสารสนเทศ

ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรโครงการการพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อน ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learninhttp://scw.ac.th/plc2566/g Community : PLC) วันที่ 19 สิงหาคม 2566


ดาวน์โหลดเกียรติบัตผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563


ดาวน์โหลดเกียรติบัตรวิทยากรโครงการพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563


รายชื่อผู้การผ่านทดสอบการวัดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (รับเกียรติบัตรออนไลน์)