ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ฉ สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิท […]

Read more