เชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ด้วย โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ […]

Read more