คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ชื่อ – นามสกุลคุณวุฒิตำแหน่ง
1. นายวิกุล โคตาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง ปิ่นงามผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
3. นายชาญยุทธ ศรีสุลัยผู้แทนครูกรรมการ
4. นายมา มาโยธาผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
5. นายชง ธุระไชย์ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
6. นายนิคม คูณอาจผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
7. เจ้าอธิการประสาท โชติมันโต(พรรคพล)ผู้แทนพระภิกษุกรรมการ
8. นายดำรงเกียรติ ไชยป่ายางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายวริช จรัสแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ / เลขานุการ