คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ตามคำสั่ง สพป.รอ.3 ที่ / 2561 ลงวันที่

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่

ชื่อ – นามสกุลคุณวุฒิตำแหน่ง
1. นายวิกุล โคตาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายผลา พรรคพลผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
3. นายนาคี จัตวาทีผู้แทนครูกรรมการ
4. นายมา มาโยธาผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
5. นายชง ธุระไชย์ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
6. นายนิคม คูณอาจผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
7. พระอาจารย์ศรี สุวรรณโณผู้แทนพระภิกษุกรรมการ
8. นายดำรงเกียรติ ไชยป่ายางผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9l นายประเวช การินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการ / เลขานุการ