ประวัติหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ 45210 โทรศัพท์. 083-3554110
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เขตพื้นที่บริการ
มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6 บ้านคำหัวคู หมู่ที่ 7 บ้านโนนหาด และหมู่ที่ 10 บ้านโนนหาดพัฒนาประวัติโดยย่อ
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ เดิมเป็นโรงเรียนวัดบ้านคำหัวคู ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2482 ที่ บริเวณวัดบ้านคำหัวคู
ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบพื้นที่บ้านท่าสีดา บ้านคำหัวคู บ้านทรายทอง บ้านโนนหาด
และบ้านนาสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2513 บ้านท่าสีดาได้แยกออกไปตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศที่บ้านท่าสีดา นายยงยุทธ ขัติยนนท์ พร้อมด้วยชาวบ้านและกรรมการศึกษาจึงได้ย้ายโรงเรียนจากวัดบ้านคำหัวคู มาตั้ง ณ ที่ตั้งโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียน วัดบ้านคำหัวคู เป็น “โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์” ใช้อักษรย่อ “ทร.ท.”

ปัจจุบัน
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์มีเนื้อที่ 29 ไร่ 96 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง (ชำรุด 1 หลัง) บ้านพักภารโรง 1 หลัง (ชำรุด) (อาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน มีลักษณะคล้ายแบบ สปช.102/26 ซึ่งคณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง โดยมิได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 236 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 14 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง 1 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 19 คน

เอกลักษณ์ : ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์ : อยู่อย่างพอเพียง

คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

ปรัชญา : วิชชาจรณสัมปันโน มีความรู้ดีและความประพฤติดี