ITA ONLINE 2023

ข้อมูลรายละเอียดการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 9

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้

ข้อข้อมูลแหล่งข้อมูล URL
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงานhttp://scw.ac.th/organizational/
O2ข้อมูลผู้บริหารhttp://scw.ac.th/executive/
O3อำนาจหน้าที่http://scw.ac.th/authority/
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttp://scw.ac.th/strategic-plan/
O5ข้อมูลการติดต่อhttp://scw.ac.th/contact/
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttp://scw.ac.th/laws/
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์http://scw.ac.th/category/uncategorized/
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&Ahttp://scw.ac.th/qa/
O9Social Networkhttps://www.facebook.com/scw.ac.th
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttp://scw.ac.th/personal-data-protection-policy/
O11แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปีhttp://scw.ac.th/implementation-plan-and-use-annual-budget/
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือนhttp://scw.ac.th/repot6/
O13รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีhttp://scw.ac.th/annual-performance-report/
การปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttp://scw.ac.th/manual-or-standards-of-practice/
การให้บริการ
O15คู่มือและมาตรฐานการให้บริการhttp://scw.ac.th/manuals-and-service-standards/
O16สถิติความพึงพอใจการให้บริการhttp://scw.ac.th/servicstatis-data/
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttp://scw.ac.th/service-satisfaction-survey-report/
O18E-Servicehttp://scw.ac.th/e-service/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttp://scw.ac.th/procurement-plan-or-procurement-plan/
O20ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttp://scw.ac.th/announcement-of-procurement-or-procurement-of-supplies/
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttp://scw.ac.th/summary-of-monthly-procurement-or-procurement-results/
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttp://scw.ac.th/annual-procurement-or-procurement-results-report/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttp://scw.ac.th/human-resource-management-policy-2/
O24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttp://scw.ac.th/implementation-of-human-resource-management-policy/
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttp://scw.ac.th/human-resource-management-and-development-criteria-2/
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttp://scw.ac.th/annual-human-resource-management-and-development-report/
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตhttp://scw.ac.th/guidelines-for-handling-corruption-complaints/
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตhttp://scw.ac.th/channels-for-reporting-complaints-fraud-and-misconduct/
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีhttp://scw.ac.th/statistics-of-annual-fraud-complaints/
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttp://scw.ac.th/channels-for-hearing-opinions/
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
O31ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่http://scw.ac.th/declaration-of-intent-no-gift-policy-from-performing-duties/
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttp://scw.ac.th/creating-a-no-gift-policy-culture/
O33การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttp://scw.ac.th/report-results-according-to-no-gift-policy/
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttp://scw.ac.th/annual-fraud-and-misconduct-risk-assessment/
O35การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบhttp://scw.ac.th/action-to-manage-risk-of-fraud-and-misconduct/
แผนป้องกันการทุจริต
O36แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตhttp://scw.ac.th/anti-corruption-action-plan/
O37รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนhttp://scw.ac.th/monitoring-report-preventive-action-annual-corruption-in-the-past-6-months/
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttp://scw.ac.th/annual-anti-corruption-performance-report/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐhttp://scw.ac.th/code-of-ethics-for-government-official/
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมhttp://scw.ac.th/drive-ethics/
O41การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐhttp://scw.ac.th/ethics-assessment-government-official/
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานhttp://scw.ac.th/measures-to-promote-morality-and-transparency-within-the-agency/
O43การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานhttp://scw.ac.th/follow-up-measures-to-promote-morality-and-transparency-within-the-agency/