ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายวริช จรัสแผ้ว
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายชาญยุทธ ศรีสุลัย
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์  


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางนิระมัย ทานะเวทย์
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางกุลนภา นาปองสี
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางจักร์วิดา ประทุมสินธ์
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายพิทักษ์ ภูศรีฤทธิ์
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายก้องไกล เหมันต์
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะนุช ลมวิชัย
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงใหม่ พระสว่าง
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางมลิวรรณ์ ชมภูพฤกษ์
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายวราธร คนซื่อ
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยาภรณ์ สังฆะมณี
ตำหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายชนินทร์ ดอกจำปา
ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐปภัสร์  ชุมบงกช
ตำหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาววนิลลัดดา ทานะเวทย์
ตำหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวอนัญลักษณ์ จันดาหงษ์
ตำหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายวีรภัทร วันทอง
ตำหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวดารณี อโนราช
ตำหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน
กลุ่มสาระฯ :


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายพุทธ์ ประทุมไชย
ตำหน่ง : นักการภารโรง
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน
กลุ่มสาระฯ :