ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายวริช จรัสแผ้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประเภท : บุคลากรทางการศึกษา
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายชาญยุทธ ศรีสุลัย
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์  


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางนิระมัย ทานะเวทย์
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางกุลนภา นาปองสี
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางจักร์วิดา ประทุมสินธ์
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรญา บำรุงรส
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายก้องไกล เหมันต์
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาววริษฐา ทนุการ
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงใหม่ พระสว่าง
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางมลิวรรณ์ ชมภูพฤกษ์
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายวราธร คนซื่อ
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยาภรณ์ สังฆะมณี
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายชนินทร์ ดอกจำปา
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา 1-3 และมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐปภัสร์  ชุมบงกช
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัตรา โพธิ์น้ำเที่ยง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษาฯ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาววนิลลัดดา ทานะเวทย์
ตำแหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวอนัญลักษณ์ จันดาหงษ์
ตำแหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายวีรภัทร วันทอง
ตำแหน่ง : ครู (อัตราจ้าง)
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวดารณี อโนราช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายพุทธ์ ประทุมไชย
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน
กลุ่มสาระฯ :


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นายธีรพงศ์ การินทร์
ตำแหน่ง : บุคลากรทางการลูกเสือ
ประเภท : ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สังกัด : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ทำหน้าที่ :
– ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
– ให้คำแนะนำในการพัฒนาทั้งในและนอกสถานที่
กลุ่มสาระฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัชรา อ่อนสองชั้น
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
ประเภท : เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยฐานะ :
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน
กลุ่มสาระฯ :


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวกันต์ฤทัย บุตรพรม
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
ประเภท : การบัญชี
วิทยฐานะ :
สังกัด : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียน : ทรายทองเฉลิมวิทย์

ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน
กลุ่มสาระฯ :