เชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

ด้วย โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการพัฒนาความรู้และการสร้างเครื่องร่อนบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ จำนวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมครู นักเรียน หรือบุคลากรที่สนใจได้ร่วมกิจกรรมและรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และทักษะประดิษฐ์เครื่องร่อน ตามเกณฑ์นักบินน้อย สพฐ. และเกณฑ์การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) สำหรับ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา และเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อไป

          โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนของท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญครู และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้