โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและการประเมินโครงการ การออกแบบโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุริราษฎร์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น