Teacher Cap’s Classroom: ม.3 กิจกรรมทบทวนคำศัพท์

นักเรียน ม.3 เรียนรู้คำศัพท์จากบทที่ 4 ผ่านโปรแกรม PowerPoint นักเรียนจำคำศัพท์ผ่านกระบวนการ Visualization หรือการจดจำผ่านรูปภาพ และ Drill หรือการทำซ้ำจนกว่าจะเกิดความเคยชิน นอกจากนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมทบทวนคำศัพท์ผ่านแอปพลิเคชั่น Quizizz เพื่อให้จดจำคำศัพท์ลงในความทรงจำระยะยาวและมีความสนุกสนุกสนานระหว่างการเรียนอีกด้วย