ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาการงานอาชีพ ม.3 เรื่องเก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน และมีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะในการแสวงหาความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์   สร้างลักษณะนิสัยในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะทำให้การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่ว่าด้วย งานบ้าน  งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ