ห้องเรียนครูหยกกี้ ชั้นอนุบาล 2 กิจกรรมร้อยหลอดแสนสนุก

กิจกรรมร้อยหลอดแสนสนุก

อุปกรณ์

  1. เส้นเอ็น หรือเส้นเชือก
  2. หลอดพลาสติกหลากสี