ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน อำเภอหนอกพอก “หนองพอกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน อำเภอหนอกพอก “หนองพอกเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
#รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตองชาย ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีด.ช.ทินณกรณ์ พรรคพล ด.ช.ณัฐวุฒิ ชาบัวน้อย ด.ช.กสิทธิ์ เทพรักษ์ ด.ช.ชญานิน พลเยี่ยม
#รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตองชาย ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีด.ช.ทีระพัฒณ์ พรรคพล
#รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตองหญิง ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ด.ญ.ปภัสสร ทวีเลิศ
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองหญิง ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ด.ญ.วิลิญาภา สุขา
#คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูวนิลลัดดา ทานเวทย์ คุณครูอนัญลักษณ์ จันดาหงษ์ คุณครูชาญยุทธ ศรีสุลัย คุณครูยศพัทธ์ เที่ยงผดุง
#รางวัลชนะเลิศ กรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4×100 ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีด.ช.วรวุฒิ สางาม ด.ช.ทรงพล รัตนะ ด.ช.ศตพร สมบัตหล้า ด.ช.ทีระพัฒณ์ พรรคพล
#ครูผู้ฝึกสอน คุณครูปิยาภรณ์ สังฆะมณี คุณครูพิทักษ์ ภูศรีฤทธิ์ คุณครูยศพัทธ์ เที่ยงผดุง
#รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กรีฑา ประเภท 50 เมตร หญิง รุ่นก่อนประถมศึกษาด.ญ.ปวีณา แดนดงเมือง
#รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กรีฑา ประเภทวิ่งผลัด 4×25 เมตร หญิง รุ่นก่อนประถมศึกษาด.ญ.ณัฐธิตา ลานชัย ด.ญ.ปวีณา แดนดงเมือง ด.ญ.วาสนา ต้นบุญ ด.ญ.วิภารัตน์ นาขมิ้นนักกีฬาสำรอง ด.ญ.กัลยรัตน์ แก้วสีลา ด.ญ.รุ่งนภา สามารถ
#ครูผู้ฝึกสอน คุณครูพิจิตรา จัตวาที คุณครูจักร์วิดา ประทุมสินธ์ คุณครวิลัยรัตน์ อนันภูมิ คุณครูปิยะนุช ลมวิชัย
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาตะกร้อ ประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีด.ญ.ประภารัตน์ ประทุมสินธ์ ด.ญ.โสภิดา ทานะเวช ด.ช.ศตพร สมบัตหล้า ด.ช.ทีระพัฒณ์ พรรคพล
#ครูผู้ฝึกสอน คุณครูยศพัทธ์ เที่ยงผดุง คุณครูชาญยุทธ ศรีสุลัย คุณครูวนิลลัดดา ทานเวทย์ คุณครูอนัญลักษณ์ จันดาหงษ์
#ผู้จัดการทีม นายลำพันธ์ สุวรรณเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.scw.ac.th PageFacebook : ทรายทองเฉลิมวิทย์ https://www.facebook.com/scw.ac.thYoutube : https://www.youtube.com/playlist