กีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล นำโดยคณะผู้บริหารทั้ง 12 โรงเรียน จัดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล ปีการศึกษา 2565 โดยโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน สร้างความสามัคคี ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่ รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของกีฬากลุ่มศึกษารักษ์ชัยมงคล ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.scw.ac.th
PageFacebook : ทรายทองเฉลิมวิทย์ https://www.facebook.com/scw.ac.th
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=2DUrejR2z4o