ห้องเรียนครูวิลัยรัตน์ วิชาภาษาไทย ป.2 เรื่อง สระลดรูป สระอัว

ห้องเรียนครูวิลัยรัตน์ วิชาภาษาไทย ป.2 นักเรียนได้เรียน เรื่องสระลดรูป สระอัว กิจกรรมกล้องถ่ายรูปสระอัวลดรูป