ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ( วิทยาการคำนวณ) ป.4 เรื่อง Coding by code.org

นักเรียนชั้น ป.4 ได้เรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทยาการคำนวณ Coding เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ โค้ดดิ้ง (Coding) คือ การเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการ หรือกล่าวง่าย ๆ คือ “โค้ดดิ้ง” เป็นการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ

นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ ผ่านที่เว็บไซต์ code.org

ลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อ https://drive.google.com/drive/folders/1Lk6_wGM5J59X1GElDWfyaQ-NOj5oDHIl?usp=sharing