ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ม.3 เรื่อง อิทธิพลของสื่อและการเลือกใช้สื่ออย่างปลอดภัยต่อวัยรุ่น

นักเรียนชั้น ม.3 ได้เรียนรู้ เรื่อง อิทธิพลของสื่อและการเลือกใช้สื่ออย่างปลอดภัยต่อวัยรุ่น เช่น มีการนำเสนอของสื่อในบางแง่มุมที่ไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุให้วัยรุ่นได้รับทราบ และซึมซับถึงแง่มุมทางลบ การเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบขึ้น เช่น เนื้อหาด้านความรุนแรงก็อาจทำให้วัยรุ่นซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง

นักเรียนได้ใช้ Be Internet Awesomeเพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของสุดยอดนักท่องอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ Be Internet Awesome ช่วยให้เด็กๆ เป็นนักสำรวจที่ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลน์ นักเรียนต้องพร้อมตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เกิดประโยชน์สูงสุด Be Internet Awesome ช่วยสอนให้เด็กๆ ได้รู้จักกับพื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลและความปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาออกไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ