ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง การจำแนกพืช-พืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิต เพื่อให้นัก่เรียนเข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์

นักเรียนสามารถจำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้