ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ฉ สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ฉ สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ฉ สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน โคตาพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พัน สามร้อยบาทถ้วน)