ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้มีโครงการ ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ชุดกีฬา(๕๓.๑๐.๒๙.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิวสปอร์ต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๔๐.๐๐บาท (เก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง