ห้องเรียนครูพิทักษ์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.4 เรื่องกิจกรรมเข้ากับจังหวะ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสุขศึกษาพลศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้ กิจกรรมเข้ากับจังหวะ การเคลื่อนไหวอวัยวะของร่างกายในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะหรือดนตรีที่นำมาประกอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและมีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย