ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ได้มีโครงการ ซื้อหมีกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
หมึกพิมพ์(๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับกรคัดเลือก ได้แก่ ท้างหุ้นส่วนจำกัดคอมโฟนแอนด์อิเลคโทร นิคส์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง